Address Form API

Address Form API คือ API ของแบบฟอร์มกรอกที่อยู่ มีจุดประสงค์หลักคือทำให้การกรอกรายละเอียดที่อยู่ต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลักการและเหตุผล

ตัวอย่างการใช้งาน

วิธีใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานขั้นสูง

API Reference